School Address

Gnyana Sudha Education Society's

Gnyana Sudha Vidyalaya
Shivnagar, Mamanakere
Bidar, Karnataka - 585401

E-mail

gsvidyalaya@gmail.com

Phone

94820 50396